คณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตววิทยาประยุกต์
Faculty of Veterinary Medicine and Applied Zoology