• วิสัยทัศน์
  วิสัยทัศน์ (Vision) “เรียนรู้ วิจัย เพื่อสร้างปัญญาและผู้นำทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี”

 

 • พันธกิจ
 1. จัดการศึกษาทางวิชาการ วิชาชีพ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม การแพทย์และการสาธารณสุข
 2. จัดทำวิจัยสร้างองค์ความรู้เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมสุขภาพประชาชน
 3. ให้บริการทางการแพทย์ การสาธารณสุขแก่ประชาชนและให้ความช่วยเหลือผู้ยากไร้
 4. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

 

 • ค่านิยม
  ภายใต้พระนาม CHULABHORN อันแสดงถึงวัฒนธรรมองค์กรและค่านิยมหลักที่สำคัญ
  C Commitment มุ่งมั่น
  H Honesty ซื่อสัตย์
  U Unity สามัคคี
  L Loyalty มีศรัทธา
  A Altruism คำนึงถึงประโยชน์ของผู้อื่นและส่วนรวมเป็นที่ตั้ง
  B Benevolence เมตตากรุณา
  H Happiness นำพาความสุข
  O Opportunity ได้รับโอกาส
  R Research Excellence สู่ความเป็นเลิศด้านการวิจัย
  N Networking สร้างเครือข่ายความร่วมมือ