สำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

นางสาวหฤทชญา ยังประดิษฐ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
[email protected]
📞 02-576-6000 ext.8242

นายนาวี ม่วงแขก
นักวิชาการศึกษา
[email protected]
📞 02-576-6000 ext.8249

นายสุชาติ สิริเศรษฐานนท์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
[email protected]
📞 02-576-6000 ext.8249

นายธาดา แจ่มดวง
นักวิทยาศาสตร์
[email protected]
📞 02-576-6000 ext.8241

นายจักรเพชร นครังสุ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
[email protected]

สํานักงานโครงการมหาวิทยาลัยมหิดล – วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์

(คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา)

นายครองชัย ภูริเมธางกูร
นักวิชาการศึกษา
[email protected]

นางสาวสุชาภา โรจนะสิริ
นักวิทยาศาสตร์
[email protected]

นางสาวชนกพร ชนะกาญ
นักวิทยาศาสตร์
[email protected]

สํานักงานโครงการส่วนโครงการจัดตั้งสํานักงานคณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตววิทยาประยุกต์ และโรงพยาบาลสัตว์ศรีสวางควัฒน วิทยาเขตเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์พนารักษ์ ปากช่อง
 
(ศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด นครชัยบุรินทร์)

น.สพ.สิทธิพจน์ กระแสร์ทรัพย์
นายสัตวแพทย์
[email protected]

น.สพ.พงศ์ภัค อินทรวิชัย
นายสัตวแพทย์
[email protected]

นางสาววัชราภรณ์ อุดชุมพิสัย
นักวิทยาศาสตร์
[email protected]

นายศุภชัย ชมภู
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
[email protected]

นางสาวณัฐณิชา สงวนวงษ์
เจ้าพนักงานธุรการ
[email protected]