บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคแก่ปศุสัตว์ทั้งสัตว์เศรษฐกิจและสัตว์สำหรับใช้บริโภค เช่น โค กระบือ ม้า สุกร แพะ แกะ และสัตว์ป่านอกสถานที่ โดยทีมสัตวแพทย์ที่ขึ้นตรงกับคณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตววิทยาประยุกต์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ซึ่งมีภารกิจหลักในการบริการดูแลด้านสุขภาพ การวินิจฉัยและการรักษา รวมถึงการวางแนวทางในการป้องกันโรคและให้คำแนะนำหรือสร้างองค์ตวามรู้ให้แก่ประชาชนในภูมิภาค เพื่อสุขภาพคน สุขภาพสัตว์และสิ่งแวดล้อม ตามแนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียว โดยเริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563

การบริการ ได้แก่

 • ตรวจรักษาโรคทั่วไป (อายุรกรรม)
  • วินิจฉัยและการตรวจโรคทั่วไป
  • การเจาะเลือด
  • การวางยาสลบเพื่อเคลื่อนย้ายสัตว์
 • ตรวจรักษาทางศัลยกรรม
  • ผ่าตัดทางปศุสัตว์
 • การฉีดวัคซีนป้องกันโรค
 • การตรวจทางรังสีวินิจฉัย
  • X-ray
  • Ultrasound
 • การบริการกรณีฉุกเฉินและสัตว์ป่วยวิกฤต
 • การบริการตัดแต่งกีบ
 • การบริการชันสูตรซาก
 • การบริการให้คำปรึกษาการจัดการฟาร์มและปัญหาสุขภาพสัตว์

🗺️ สถานที่ทำการ เลขที่ 906 หมู่ 14 ถนนมิตรภาพ ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130
วันเวลาทำการ วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 8.00 – 16.00 น.
📞 เบอร์โทรศัพท์ 064-645-1209