รศ. น.สพ.ปานเทพ รัตนากร
คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตววิทยาประยุกต์ 
[email protected]

อาจารย์ประจำคณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตววิทยาประยุกต์

อ.ดร. สพ.ญ. อรอุมา สิงหศิวานนท์


อ.ดร. สพ.ญ. อรอุมา สิงหศิวานนท์
[email protected]
📞 02-576-6000 ext.8243

อ.ดร.สพ.ญ. กัญช์ เกล็ดมณี


อ.ดร. สพ.ญ. กัญช์ เกล็ดมณี
[email protected]
📞 02-576-6000 ext.8248


อ.ดร. สพ.ญ.กรุณาสินี ศุภพิพัฒน์   
[email protected]
📞 02-576-6000 ext.8247

อ.ดร. น.สพ. สุทัศน์ แสงชูวงศ์
[email protected]

อ.ดร. สพ.ญ. นิธิมา ตติยอภิรดี
[email protected]

อ.ดร. น.สพ. วุฒิพงษ์ ภูมิรัตนประพิณ
[email protected]


อ. สพ.ญ. สุขุมาล ฤทธิ์เต็ม
[email protected]
(ลาศึกษาต่อ)


อ. สพ.ญ. ศิโรรัตน์ มัญญะหงษ์
[email protected]
📞 02-576-6000 ext.8246


อ.ดร. น.สพ.เสวก เกียรติสมภพ
[email protected]
📞 02-576-6000 ext.8246


อ.ดร. สพ.ญ.รมณียา ลีลาอาภรณ์
[email protected]
📞 02-576-6000 ext.8244
(ลาศึกษาต่อ)


อ. น.สพ.ณัทณพงศ์ อุดมธีรสุวัฒน์
[email protected]
(ลาศึกษาต่อ)


อ. น.สพ.ฐิติพงษ์ ปลั่งแสงมาศ
[email protected]
📞 02-576-6000 ext.8247


อ. น.สพ.พีรวัส ชินตระกูลชัย
[email protected]
(ลาศึกษาต่อ)


อ. สพ.ญ.ชุติมน สิงหะการ
[email protected]
📞 02-576-6000 ext.8246
(ลาศึกษาต่อ)


อ. สพ.ญ. นนทลี กาศจักร
[email protected]
📞 02-576-6000 ext.8245
(ลาศึกษาต่อ)


อ. น.สพ.ธนพล สันติวัฒนธรรม
[email protected]
📞 02-576-6000 ext.8246


อ. สพ.ญ. หทัยภัทร รัตนธัญญา
[email protected]
📞 02-576-6000 ext.8246


อ. น.สพ. สรวิชญ์ เพชรอริยวงศ์
[email protected]