สถานที่จัดการเรียนการสอน

สถานที่ฝึกปฏิบัติทางคลินิก

โครงการทุนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์เนื่องในโอกาสมหามงคลพระชนมายุ 60 พรรษา เพื่อพัฒนาผู้มีอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์การแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ด้านภัยพิบัติ*

ชื่อทุนการศึกษา : ทุนเฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อผลิตสัตวแพทย์เพื่อสนับสนุนภารกิจภาครัฐที่ขาดแคลนและพัฒนาสุขภาพสัตว์เพื่อคุณภาพชีวิตชาวไทยภายใต้แนวทางสุขภาพหนึ่งเดียว

สำหรับ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และเป็นผู้ที่ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (โครงการมหาวิทยาลัยมหิดล – วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์) ทั้งหมดจำนวน 30 คน/ปี

วัตถุประสงค์ : เพื่อผลิตสัตวแพทย์ในสาขาที่ภาครัฐขาดแคลนให้เพียงพอและสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ

หลักสูตร: หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล) ซึ่งได้รับการรับรองจากสัตวแพทยสภา

สถานที่เรียน :

  1. คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
  2. คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

การชดใช้ทุน

เมื่อสำเร็จการศึกษาผู้ได้รับทุนในหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิตต้องปฏิบัติงานชดใช้ทุนในส่วนงานราชการหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์กำหนด เป็นระยะเวลาหนึ่งเท่าของระยะเวลาที่ได้รับทุน โดยต้องสามารถทำสัญญาผูกพันฝ่ายเดียวหรือสัญญาปลายเปิดกับรัฐบาล และปฏิบัติตามระเบียบและเงื่อนไขที่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์กำหนด

ระยะเวลาทุน :  6 ปี/ทุน
จำนวนทุน : 30 ทุน/ปี จำนวน 5 รุ่น ตั้งแต่ปีการศึกษา 2563-2567 รวมทั้งสิ้น 150 ทุน

การรับสมัคร : ผ่านระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS)

*ข้อมูล ณ วันที่ 6 ก.ย. 2564

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ตั้งอยู่ที่ใด ?

  • ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ตั้งอยู่ที่ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

ค่าเล่าเรียนการศึกษา เทอมละเท่าไหร่ ?

  • ทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ สนับสนุนทุน ในระยะเวลา 6 ปีการศึกษา เฉพาะนักศึกษาที่เข้าเรียนในปีการศึกษา 2563 – 2567

เรียนที่ไหน ?

  • นักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตววิทยาประยุกต์จะเข้าเรียนที่  คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  วิทยาเขตศาลายา และวิทยาเขตกาญจนบุรี ตลอดระยะเวลา 6 ปี รวมถึงรับปริญญาบัตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต ที่มหาวิทยาลัยมหิดลด้วยเช่นกัน

หลักสูตรได้รับการรับรองหรือยัง ?

  • นักศึกษาจะเรียนในหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ผ่านมาตรฐานการรับรองหลักสูตรโดยสัตวแพทยสภาแล้ว ซึ่งน้องๆจะสามารถสอบใบประกอบวิชาชีพได้ทันทีภายหลังจากจบการศึกษา

รับเด็กซิ่วไหม ?

  • ในประกาศการรับสมัครไม่ได้ระบุอายุเป็นเกณฑ์การรับสมัคร ถ้าน้องๆมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์การรับสมัคร ก็สามารถสมัครตามรอบการสมัครทั้ง 3 รอบได้ตามวันเวลาดังกล่าวได้เลยค่ะ