ปีการศึกษา 2564 เปิดรับสมัครนักศึกษารุ่นที่ 2 ในหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (มหิดล-จุฬาภรณ์)