รอบที่1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)

ชื่อส่วนงาน: คณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตววิทยาประยุกต์                 โทร. 02-576-6000 ต่อ 8245-6

หลักสูตร: สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต

จำนวนที่เปิดรับ: 12 คน (ตามความร่วมมือของมหาวิทยาลัยมหิดลและวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์
เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์)

เกณฑ์:

1. วุฒิการศึกษา: สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า ม.6

2. แผนการศึกษา: วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ยกเว้นระบบโรงเรียนนานาชาติต้องมีผลการเรียนวิชากลุ่มวิทยาศาสตร์ และวิชาคณิตศาสตร์

3. เกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) รายละเอียด ดังนี้

  • ระบบโรงเรียนปกติ เป็นผู้สำเร็จการศึกษามัธยมตอนปลาย หรือกำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายชั้นปีสุดท้าย ซึ่งคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2564 โดยมีผลการเรียนที่มีคะแนนสะสมเฉลี่ยตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จนถึงวันที่สมัคร ≥ 3.50 และมีคะแนนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ (GPA) ในชั้นมัธยมปลาย ≥ 3.50 ใน 2 รายวิชา ได้แก่ เคมี และชีววิทยา
  • ระบบโรงเรียนนานาชาติ เป็นผู้สำเร็จการศึกษา หรือ กำลังศึกษาในชั้นปีสุดท้ายเทียบเท่าระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนนานาชาติทั้งในและต่างประเทศ ที่ได้รับการเทียบความรู้จากกลุ่มทะเบียนและสารสนเทศทางการศึกษา สำนักทดสอบทางการศึกษา (สทศ.) ซึ่งคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2564 และต้องมีเกรดหรือผลการสอบวุฒิที่เทียบความรู้เท่ามัธยมศึกษาตอนปลาย ใน 2 รายวิชา ได้แก่ Biology และ Chemistry ตามเกณฑ์ต่อไปนี้
   • ผลการสอบระดับ A Level ทั้ง 2 รายวิชา แต่ละวิชาไม่ต่ำกว่า A หรือ
   • ผลการสอบ International Baccalaureate (IB) Higher Level ทั้ง 2 รายวิชา แต่ละวิชาไม่ต่ำกว่า 6

4. ผลการวัดความรู้ทางภาษาอังกฤษที่มีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันรับสมัครวันสุดท้าย อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

 • TOEFL iBT ไม่ต่ำกว่า 64 คะแนน หรือ
 • IELTS ไม่ต่ำกว่า 5.0 คะแนน หรือ
 • TOEIC ไม่ต่ำกว่า 600 คะแนน หรือ
 • TOEFL iTP ไม่ต่ำกว่า 510 คะแนน

5. ค่าสอบสัมภาษณ์และพิจารณา portfolio 600 บาท ค่าตรวจร่างกายประมาณ 1,700 บาท

6. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ต้องประกอบไปด้วยหัวข้อต่อไปนี้

  • ประวัติส่วนตัวพอสังเขป
  • มีประกาศนียบัตร วุฒิบัตร หนังสือรับรองหรือรางวัลในสาขาต่าง ๆ เช่น วิชาการ กีฬา ศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมจิตอาสา ที่ได้รับและเข้าร่วมในระหว่างการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย พร้อมแนบรูปถ่าย, กำหนดการและหลักฐานที่จำเป็น โดยไฟล์ดังกล่าวต้องมีความละเอียดชัดเจนสามารถอ่านได้ หากมีรางวัลการแข่งขันวิชาการทางวิทยาศาสตร์ระดับชาติหรือนานาชาติจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • การเข้าฝึกงานในสถานพยาบาลสัตว์ที่ได้รับการอนุมัติจากสัตวแพทยสภา และ/หรือฟาร์มเลี้ยงสัตว์ที่มีใบมาตรฐานฟาร์มและอยู่ภายใต้การควบคุมของสัตวแพทย์ และ/หรือเข้าร่วมกิจกรรมการอบรม และ/หรือเรียนออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับสัตว์และวิชาชีพสัตวแพทย์ โดยการเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวต้องอยู่ในระหว่างการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวนชั่วโมงรวมไม่น้อยกว่า 60 ชั่วโมง โดยผู้สมัครต้องส่งหนังสือรับรองการเข้าฝึกงาน
   (ดาวน์โหลดแบบฟอร์มหนังสือรับรองการเข้าฝึกงาน) และหลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรมหรือการเรียนออนไลน์ เช่น ประกาศนียบัตร และกำหนดการ เป็นต้น โดยไฟล์ดังกล่าวต้องมีความละเอียดชัดเจนสามารถอ่านได้
  • ระบุบุคคลอ้างอิง (reference) เช่น อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ที่ได้ร่วมงาน สัตวแพทย์ที่ผู้สมัครไปฝึกงาน/อบรม เป็นต้น จำนวน > 2 ท่าน โดยต้องระบุตำแหน่งงาน สถานที่ทำงาน และเบอร์โทรศัพท์และ/หรืออีเมลที่สามารถติดต่อได้

7. คุณสมบัติ

   • คุณสมบัติทั่วไป
    • เป็นผู้ที่มีสัญชาติไทย
    • เป็นผู้ยึดมั่นในการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
    • เป็นผู้มีความประพฤติดี ไม่เคยกระทำหรือร่วมกระทำการทุจริตในการสอบในระดับต่าง ๆ และไม่เคยถูกให้ออกจากสถาบันการศึกษาเพราะเหตุผลด้านความประพฤติ และรับรองว่าจะตั้งใจเล่าเรียนเต็มความสามารถและยินยอมปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยมหิดลและวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์โดยเคร่งครัดทุกประการ
    • เป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติงานในส่วนราชการหรือหน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐบาลตามระเบียบของทางราชการ เรื่องการปฏิบัติงานของผู้ชดใช้ทุนได้ โดยต้องสามารถทำสัญญาผูกพันฝ่ายเดียว หรือสัญญาปลายเปิดกับรัฐบาล เป็นระยะเวลาหนึ่งเท่าของระยะเวลาที่ได้รับทุน ตามระเบียบและเงื่อนไขที่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์กำหนด
   • ไม่เป็นผู้ตาบอดสีชนิดรุนแรงทั้งสองข้าง ซึ่งจะทำการตรวจร่างกายอย่างละเอียดในวันสอบสัมภาษณ์ โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์ผู้ทำการตรวจและมติคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์
   • คุณสมบัติเฉพาะตามประกาศภาคีคณะสัตวแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย พ.ศ.2559 คือ ผู้สมัครต้องมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง และปราศจากโรค อาการของโรค หรือความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
   • การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ ดังต่อไปนี้
    • มีปัญหาทางจิตเวชขั้นรุนแรงอันอาจเป็นอันตรายต่อตนเอง และ/หรือผู้อื่น เช่น โรคจิต (psychotic disorders) โรคอารมณ์ผิดปกติ (Mood disorders) บุคลิกภาพผิดปกติ (personality disorders) ชนิด antisocial personality disorders หรือ borderline personality disorders รวมถึงปัญหาทางจิตเวชอื่น ๆ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์
    • เป็นโรคติดต่อในระยะติดต่ออันตราย ที่อาจเกิดอันตรายต่อตนเอง ต่อผู้ป่วย หรือส่งผลให้เกิดความพิการอย่างถาวร อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติติงาน และการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์
    • เป็นโรคไม่ติดต่อหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ที่อาจเกิดอันตรายต่อตนเอง ต่อผู้ป่วยและ การประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์
    • มีความพิการทางร่างกายอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพ การสัตวแพทย์
    • มีความผิดปกติในการได้ยินทั้งสองข้าง โดยมีระดับการได้ยินเฉลี่ยที่ความถี่ 500 – 2,000 เฮิรตซ์ สูงกว่า 40 เดซิเบล และความสามารถในการแยกแยะคำพูด (speech discrimination score) น้อยกว่า ร้อยละ 70 จากความผิดปกติของประสาทและเซลล์ประสาทการได้ยิน (sensorineural hearing loss) อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์
    • มีความผิดปกติในการเห็นภาพ และคณะกรรมการแพทย์ผู้ตรวจร่างกายของสถาบันนั้น ๆ เห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ โดยมีระดับการมองเห็นในตาข้างดี เมื่อแก้ไขด้วยแว่นสายตาแล้ว แย่กว่า 6/12 หรือ 20/40
    • โรคหรือความพิการอื่น ๆ ซึ่งมิได้ระบุไว้ และคณะกรรมการแพทย์ผู้ตรวจร่างกายของสถาบันนั้นๆเห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์

ทั้งนี้สำหรับปัญหาสุขภาพหรือโรคในข้อใดข้อหนึ่ง ให้คณะพิจารณาตัดสิน ซึ่งผลการพิจารณาของคณะถือเป็นที่สิ้นสุด

8. เอกสารที่ต้อง Upload ในระบบสมัคร online และนำมาในวันสอบสัมภาษณ์

  • รูปถ่ายดิจิทัลของผู้สมัคร เป็นรูปเดี่ยว หน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ สวมชุดนักเรียนสุภาพ พื้นหลังสีขาวหรือสีฟ้า ขนาด 1.5×2 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน และไม่ถูกปรับแต่งทางดิจิทัล มีขนาดของใบหน้าประมาณร้อยละ 80 ของพื้นที่รูป เป็นไฟล์นามสกุล .pdf หรือ .jpg ขนาดความกว้าง 180-500 พิกเซล และความสูง 200-600 พิกเซล ขนาดของไฟล์ไม่เกิน 240 KB
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนด้านหน้าที่มีรูปของบัตร (ใช้เฉพาะด้านหน้า) บนกระดาษขนาด A4 ผู้สมัครลงลายมือชื่อ-ชื่อสกุลรับรองสำเนาถูกต้อง แล้วสแกนเป็นไฟล์นามสกุล .pdf หรือ .jpg ขนาดภาพเท่ากับ A4 ขนาดของไฟล์ไม่เกิน 2 MB

หมายเหตุ :ในกรณีที่ชื่อ หรือชื่อสกุลของผู้สมัคร ตามบัตรประชาชนไม่ตรงกับสำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ให้ถ่ายเอกสารหลักฐานการเปลี่ยนชื่อหรือชื่อสกุลบนกระดาษ A4 แล้วสแกนเป็นไฟล์นามสกุล .jpg ขนาดภาพเท่ากับ A4 ขนาดของไฟล์ไม่เกิน 2 MB โดยสแกนเป็นไฟล์เดียวกันกับบัตรประจำตัวประชาชน

 • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัครบนกระดาษขนาด A4 ผู้สมัครลงลายมือชื่อ-ชื่อสกุลรับรองสำเนาถูกต้อง แล้วสแกนเป็นไฟล์นามสกุล .pdf หรือ .jpg ขนาดภาพเท่ากับ A4 ขนาดของไฟล์ไม่เกิน 2 MB
 • สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ที่โรงเรียนออกให้พร้อมมีตราประทับของโรงเรียน บนกระดาษ A4 แล้วสแกนเป็นไฟล์นามสกุล .pdf หรือ .jpg (กรณีมี 2 หน้า ให้สแกนทั้งด้านหน้าและด้านหลัง) ขนาดภาพเท่ากับ A4 ขนาดของไฟล์ไม่เกิน 2 MB

หมายเหตุ :กรณีได้ผลการเรียนไม่ครบ 6 ภาคให้ใช้ 5 ภาค

 • ใบรับรองคะแนนเฉลี่ย (GPA) ตามข้อ 3 (ดาวน์โหลดเอกสาร)
 • สำเนาผลการทดสอบภาษาอังกฤษที่มีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันรับสมัครวันสุดท้าย
 • เอกสารตามข้อ 6 แฟ้มสะสมผลงาน (ที่ได้รับในช่วงเวลาที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย) มีความหนาไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4
 • ใบสมัครที่สมัครผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต พร้อมติดรูปถ่ายหน้าตรงของผู้สมัครขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 ชุด (นำมาแสดงเฉพาะในวันสอบสัมภาษณ์)

9. การคัดเลือกเข้าศึกษา

คณะกรรมการพิจารณาบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต โครงการมหาวิทยาลัยมหิดล – วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ปีการศึกษา 2565 โดยมีเกณฑ์การพิจารณาผู้สมัครดังนี้

ลำดับ คุณสมบัติผู้สมัคร ค่าน้ำหนัก (%)
1 แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio): รางวัลการแข่งขันทางวิชาการระดับโรงเรียน/จังหวัด/ภูมิภาค/ประเทศเกียรติบัตร/วุฒิบัตรที่แสดงถึงการเข้าร่วมกิจกรรม 15
2 ผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ 15
3 GPAX และ GPA รายวิชาชีววิทยาและเคมี 10
4 การฝึกงานในสถานพยาบาลสัตว์หรือฟาร์มสัตว์เลี้ยง และ/หรือการเข้าร่วมกิจกรรม การเรียนออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับสัตว์และวิชาชีพสัตวแพทย์ 10

ผู้ที่มีคะแนนรวมกันอย่างน้อย 25 คะแนน และอยู่ในลำดับที่ 1-20 อันดับแรกเท่านั้นจึงจะเป็นผู้ที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โดยเกณฑ์การสอบสัมภาษณ์มีรายละเอียดดังนี้

 

ลำดับ หัวข้อการสอบสัมภาษณ์ ค่าน้ำหนัก (%)
1 ความรู้รอบด้านเกี่ยวกับสัตวแพทย์ 10
2 การนำเสนอผลงานแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ระยะเวลาภายใน 5 นาที + ตอบคำถาม 5 นาที 10
3 ทักษะการสื่อสารและการนำเสนอด้วยวาจา ไอเดียกิจกรรมในหัวข้อ “Animal Health for Human Health สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย”ระยะเวลาการนำเสนอภายใน 10 นาที + ตอบคำถาม 5 นาที 10
4 ทัศนคติต่อวิชาชีพและทักษะการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และหัวข้ออื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร 20

 

ผู้ที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ที่มีคะแนนสัมภาษณ์ไม่น้อยกว่า 25 คะแนนและคะแนนรวมอยู่ในลำดับที่ 1-12 อันดับแรกเท่านั้น คือ ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

หากปรากฎภายหลังว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง หรือตรวจสอบพบว่าข้อความที่ได้แจ้งไว้ในใบสมัครและ/หรือเอกสารประกอบการสมัครเป็นเท็จ ผู้สมัครจะถูกเพิกถอนสิทธ์ในการได้รับการคัดเลือกครั้งนี้แม้ว่าผู้สมัครจะได้สมัครหรือผ่านการคัดเลือกแล้วก็ตาม นอกจากนี้ผู้สมัครยังอาจถูกดำเนินคดีอาญาตามกฎหมายด้วย

10. เกณฑ์การพิจารณาและผลการตัดสินรับนักศึกษาของคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตร
สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (โครงการมหาวิทยาลัยมหิดล – วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์) ถือเป็นที่สิ้นสุด

11. การให้ทุนการศึกษา

  • ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต โครงการมหาวิทยาลัยมหิดล – วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ จะได้รับทุนการศึกษาโครงการทุนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าภรณ์เนื่องในโอกาสมหามงคลพระชนมายุ 60 พรรษา เพื่อพัฒนาผู้มีอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์การแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ด้านภัยพิบัติ โดยทุนมีระยะเวลา 6 ปี/ทุน
  • เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วผู้รับทุนจะต้องปฏิบัติงานในส่วนราชการหรือหน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐบาล หรือหน่วยงานที่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จัดสรรให้ เป็นระยะเวลาหนึ่งเท่าของระยะเวลาที่ได้รับทุน

12. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

เป็นสัตวแพทย์ที่สามารถประกอบวิชาชีพในหน่วยงานภาครัฐ เอกชน องค์กรอิสระ ในสาขาต่างๆ ได้แก่ การจัดการสุขภาพสัตว์ ควบคุมโรคสัตว์และโรคระบาดสัตว์ อนุรักษ์พันธุ์สัตว์และนิเวศวิทยา สัตวแพทย์สาธารณสุข อุตสาหกรรมการผลิตสัตว์ อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ งานพัฒนาวิชาการและเทคโนโลยีอื่นๆ ทางสัตวแพทย์

 

ปรับปรุงวันที่ 23 สิงหาคม 2564 หลักสูตรสัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต มหิดล-จุฬาภรณ์