รอบที่ 2 โควตา (Quota)

ชื่อส่วนงาน: คณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตววิทยาประยุกต์             โทร.: 02-576-6000 ต่อ 8245-6

หลักสูตร: สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต

ชื่อโครงการย่อย: โครงการกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยและกลุ่มโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดสุรินทร์

จำนวนที่เปิดรับ: 8 คน (ตามความร่วมมือของมหาวิทยาลัยมหิดลและวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์
เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์)

 

เกณฑ์:

 1. วุฒิการศึกษา: สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษา ม. 6 หรือเทียบเท่า ม. 6
 2. แผนการศึกษา: ไม่กำหนดแผนการศึกษา
 3. เกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX): ≥ 3.50
 4. จำนวนวิชาและเกณฑ์ขั้นต่ำของคะแนนสอบวิชาสามัญ (คะแนน)
เคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา คณิต 1 อังกฤษ ไทย สังคม คะแนนรวม
≥30 ≥30 ≥30 ≥30 ≥30 ≥30 ≥30 7 วิชารวมกัน ≥ 245

 

 1. ค่าสอบสัมภาษณ์ 200 บาทและตรวจร่างกายประมาณ 1,700 บาท
 2. คุณสมบัติ
  • คุณสมบัติทั่วไป
   • เป็นผู้ที่มีสัญชาติไทย
   • เป็นผู้ยึดมั่นในการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
   • เป็นผู้มีความประพฤติดี ไม่เคยกระทำหรือร่วมกระทำการทุจริตในการสอบในระดับต่าง ๆ และไม่เคยถูกให้ออกจากสถาบันการศึกษาเพราะเหตุผลด้านความประพฤติ และรับรองว่าจะตั้งใจเล่าเรียนเต็มความสามารถและยินยอมปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยมหิดลและวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์โดยเคร่งครัดทุกประการ
   • เป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติงานในส่วนราชการหรือหน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐบาลตามระเบียบของทางราชการ เรื่องการปฏิบัติงานของผู้ชดใช้ทุนได้ โดยต้องสามารถทำสัญญาผูกพันฝ่ายเดียว หรือสัญญาปลายเปิดกับรัฐบาล เป็นระยะเวลาหนึ่งเท่าของระยะเวลาที่ได้รับทุน ตามระเบียบและเงื่อนไขที่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์กำหนด
  • ไม่เป็นผู้ตาบอดสีชนิดรุนแรงทั้งสองข้าง ซึ่งจะทำการตรวจร่างกายอย่างละเอียดในวันสอบสัมภาษณ์ โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์ผู้ทำการตรวจและมติคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์
  • คุณสมบัติเฉพาะตามประกาศภาคีคณะสัตวแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย พ.ศ.2559 คือ ผู้สมัครต้องมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง และปราศจากโรค อาการของโรค หรือความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ ดังต่อไปนี้

(1) มีปัญหาทางจิตเวชขั้นรุนแรงอันอาจเป็นอันตรายต่อตนเอง และ/หรือผู้อื่น เช่น โรคจิต (psychotic disorders) โรคอารมณ์ผิดปกติ (Mood disorders) บุคลิกภาพผิดปกติ (personality disorders) ชนิด antisocial personality disorders หรือ borderline personality disorders รวมถึงปัญหาทางจิตเวชอื่น ๆ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์

(2) เป็นโรคติดต่อในระยะติดต่ออันตราย ที่อาจเกิดอันตรายต่อตนเอง ต่อผู้ป่วย หรือส่งผลให้เกิดความพิการอย่างถาวร อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติติงาน และการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์

(3) เป็นโรคไม่ติดต่อหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ที่อาจเกิดอันตรายต่อตนเอง ต่อผู้ป่วยและ การประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์

(4) มีความพิการทางร่างกายอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพ การสัตวแพทย์

(5) มีความผิดปกติในการได้ยินทั้งสองข้าง โดยมีระดับการได้ยินเฉลี่ยที่ความถี่ 500 – 2,000 เฮิรตซ์ สูงกว่า 40 เดซิเบล และความสามารถในการแยกแยะคำพูด (speech discrimination score) น้อยกว่า ร้อยละ 70 จากความผิดปกติของประสาทและเซลล์ประสาทการได้ยิน (sensorineural hearing loss) อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์

(6) มีความผิดปกติในการเห็นภาพ และคณะกรรมการแพทย์ผู้ตรวจร่างกายของสถาบันนั้น ๆ เห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ โดยมีระดับการมองเห็นในตาข้างดี เมื่อแก้ไขด้วยแว่นสายตาแล้ว แย่กว่า 6/12 หรือ 20/40

(7) โรคหรือความพิการอื่น ๆ ซึ่งมิได้ระบุไว้ และคณะกรรมการแพทย์ผู้ตรวจร่างกายของสถาบันนั้นๆเห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์

ทั้งนี้สำหรับปัญหาสุขภาพหรือโรคในข้อใดข้อหนึ่ง ให้คณะพิจารณาตัดสิน ซึ่งผลการพิจารณาของคณะถือเป็นที่สิ้นสุด

 • เป็นผู้สำเร็จการศึกษามัธยมตอนปลาย หรือกำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายชั้นปีสุดท้าย ซึ่งคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2564 จาก
 • โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ทั้ง 12 แห่ง
 • โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดสุรินทร์

 

 1. เอกสารที่ต้อง Upload ในระบบสมัคร online และนำมาในวันสอบสัมภาษณ์ (ต้องมีครบทุกข้อ)
  • รูปถ่ายดิจิทัลของผู้สมัคร เป็นรูปเดี่ยว หน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ สวมชุดนักเรียนสุภาพ พื้นหลังสีขาวหรือสีฟ้า ขนาด 1.5×2 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน และไม่ถูกปรับแต่งทางดิจิทัล มีขนาดของใบหน้าประมาณร้อยละ 80 ของพื้นที่รูป เป็นไฟล์นามสกุล .pdf หรือ .jpg ขนาดความกว้าง 180-500 พิกเซล และความสูง 200-600 พิกเซล ขนาดของไฟล์ไม่เกิน 240 KB
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนด้านหน้าที่มีรูปของบัตร (ใช้เฉพาะด้านหน้า) บนกระดาษขนาด A4 ผู้สมัครลงลายมือชื่อ-ชื่อสกุลรับรองสำเนาถูกต้อง แล้วสแกนเป็นไฟล์นามสกุล .pdf หรือ .jpg ขนาดภาพเท่ากับ A4 ขนาดของไฟล์ไม่เกิน 2 MB

หมายเหตุ : ในกรณีที่ชื่อ หรือชื่อสกุลของผู้สมัคร ตามบัตรประชาชนไม่ตรงกับสำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ให้ถ่ายเอกสารหลักฐานการเปลี่ยนชื่อหรือชื่อสกุลบนกระดาษ A4 แล้วสแกนเป็นไฟล์นามสกุล.jpg ขนาดภาพเท่ากับ A4 ขนาดของไฟล์ไม่เกิน 2 MB โดยสแกนเป็นไฟล์เดียวกันกับ
บัตรประจำตัวประชาชน

 • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัครบนกระดาษขนาด A4 ผู้สมัครลงลายมือชื่อ-ชื่อสกุลรับรองสำเนาถูกต้อง แล้วสแกนเป็นไฟล์นามสกุล .pdf หรือ .jpg ขนาดภาพเท่ากับ A4 ขนาดของไฟล์ไม่เกิน 2 MB
 • สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ที่โรงเรียนออกให้พร้อมมีตราประทับของโรงเรียน บนกระดาษ A4 แล้วสแกนเป็นไฟล์นามสกุล .pdf หรือ .jpg (กรณีมี 2 หน้า ให้สแกนทั้งด้านหน้าและด้านหลัง) ขนาดภาพเท่ากับ A4 ขนาดของไฟล์ไม่เกิน 2 MB

หมายเหตุ : กรณีได้ผลการเรียนไม่ครบ 6 ภาคให้ใช้ 5 ภาค

 • ใบสมัครที่สมัครผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต พร้อมติดรูปถ่ายหน้าตรงของผู้สมัครขนาด 1 นิ้ว จำนวน
  1 ชุด (นำมาแสดงเฉพาะในวันสอบสัมภาษณ์)

 

 1. การคัดเลือกเข้าศึกษา

คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต โครงการมหาวิทยาลัยมหิดล – วิทยาลัยวิทยศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ปีการศึกษา 2565 โดยมีเกณฑ์การพิจารณาผู้สมัครดังนี้

ลำดับ คุณสมบัติผู้สมัคร ค่าน้ำหนัก (%)
1 คะแนนวิชาสามัญ 7 วิชา 80%

ผู้ที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ คือ ผู้ที่ผ่านเกณฑ์คะแนนขั้นต่ำตามที่กำหนดไว้และมีคะแนนรวมอยู่ใน 20 อันดับแรกเท่านั้น โดยเกณฑ์การสอบสัมภาษณ์มีรายละเอียดดังนี้

ลำดับ การสอบสัมภาษณ์ ค่าน้ำหนัก (%)
1 การสอบสัมภาษณ์
หัวข้อบุคลิกภาพ ทักษะทางการสื่อสาร ทักษะการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ทักษะการเข้าสังคมและการทำงานร่วมกับผู้อื่น ทัศนคติต่อวิชาชีพสัตวแพทย์ และหัวข้ออื่น ๆ ที่คณะกรรมการฯ เห็นสมควร
20%

ผู้ที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ที่มีคะแนนรวมสูงสุด 8 อันดับแรกคือผู้ผ่านการคัดเลือก

หากปรากฎภายหลังว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง หรือตรวจสอบพบว่าข้อความที่ได้แจ้งไว้ในใบสมัครและ/หรือเอกสารประกอบการสมัครเป็นเท็จ ผู้สมัครจะถูกเพิกถอนสิทธ์ในการได้รับการคัดเลือกครั้งนี้แม้ว่าผู้สมัครจะได้สมัครหรือผ่านการคัดเลือกแล้วก็ตาม นอกจากนี้ผู้สมัครยังอาจถูกดำเนินคดีอาญาตามกฎหมายด้วย

 

 1. เกณฑ์การพิจารณาและผลการตัดสินรับนักศึกษาของคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตร
  สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (โครงการมหาวิทยาลัยมหิดล – วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์)ถือเป็นที่สิ้นสุด

 

 1. การให้ทุนการศึกษา
  • ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต โครงการมหาวิทยาลัยมหิดล – วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ จะได้รับทุนการศึกษาโครงการทุนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าภรณ์เนื่องในโอกาสมหามงคลพระชนมายุ 60 พรรษา เพื่อพัฒนาผู้มีอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์การแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ด้านภัยพิบัติ โดยทุนมีระยะเวลา 6 ปี/ทุน
  • เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วผู้รับทุนจะต้องปฏิบัติงานในส่วนราชการหรือหน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐบาล หรือหน่วยงานที่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จัดสรรให้ เป็นระยะเวลาหนึ่งเท่าของระยะเวลาที่ได้รับทุน
 2. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

เป็นสัตวแพทย์ที่สามารถประกอบวิชาชีพในหน่วยงานภาครัฐ เอกชน องค์กรอิสระ ในสาขาต่างๆ ได้แก่ การจัดการสุขภาพสัตว์ ควบคุมโรคสัตว์และโรคระบาดสัตว์ อนุรักษ์พันธุ์สัตว์และนิเวศวิทยา สัตวแพทย์สาธารณสุข อุตสาหกรรมการผลิตสัตว์ อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ งานพัฒนาวิชาการและเทคโนโลยีอื่นๆ ทางสัตวแพทย์

 

ปรับปรุงวันที่ 17 สิงหาคม 2564 หลักสูตรสัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต มหิดล-จุฬาภรณ์