วิธีการสมัครเข้าศึกษา และเอกสารประกอบการสมัครเข้าศึกษา
การสมัครเข้าศึกษาโดยผ่านระบบออนไลน์ ผ่านทางเว็บไซต์ https://tcas.mahidol.ac.th และกรอกข้อมูลประจำตัวผู้สมัคร พร้อมทั้งแนบไฟล์เอกสารประกอบการสมัครเข้าศึกษา ดังนี้
1.  สำหรับผู้สมัครรอบที่ 1 รอบ Portfolio ต้องมีเอกสารได้แก่

  • ประวัติส่วนตัว (curriculum vitae)
  • ผลการวัดความรู้ทางภาษาอังกฤษ
  • ประกาศนียบัตร วุฒิบัตร หรือรางวัลทางด้านวิชาการ กีฬา ศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมจิตอาสา ที่ได้รับในช่วงเวลาที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
  • หนังสือรับรอง หรือ รางวัลการแข่งขันวิชาการทางวิทยาศาสตร์ระดับชาติหรือนานาชาติ
  • ใบรับรองการเข้าฝึกงานในโรงพยาบาลสัตว์ หรือ เข้าค่ายเตรียมสัตวแพทย์ ที่จัดโดยคณะสัตวแพทยศาสตร์ ที่ได้รับรองจากสัตวแพทยสภา ไม่น้อยกว่า 60 ชั่วโมง
  • จดหมายรับรองจากอาจารย์ประจำชั้น หรืออาจารย์ที่ปรึกษา หรือผู้อำนวยการโรงเรียน (Letter of recommendation) อย่างน้อย 2 ท่าน ถึงความเหมาะสมในการเรียนสัตวแพทย์ของผู้สมัคร
  • เรียงความภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ หัวข้อ “ฉันอยากเป็นสัตวแพทย์” ความยาวไม่เกินหนึ่งหน้ากระดาษ A4 ด้วยลายมือของผู้สมัครเท่านั้น

2. ใบสมัครที่สมัครผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต พร้อมติดรูปถ่ายหน้าตรงของผู้สมัครขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 ชุด
3. สำเนาใบเสร็จชำระเงินค่าสมัคร จำนวน 1 ฉบับ
4. สำเนาใบแสดงผลการเรียนจากสถาบันการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ
5. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ
6. สำเนาบัตรประชาชนของผู้สมัคร พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ

เมื่อผู้สมัครกรอกข้อมูลและแนบไฟล์หลักฐานเสร็จสิ้น ให้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและเอกสาร อัพโหลดเอกสารและยืนยัน จากนั้นชำระเงินค่าสมัครจำนวน 250 บาท ด้วย QR Code ผ่าน Mobile Banking Application

ให้ผู้สมัครนำเอกสารในข้อ 1-6 มาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์ (ต้องมีครบทุกข้อ)